Nieuws

Basis voor de toekomst
15-04-2011

Goedenavond voorzitter, aanwezigen en toehoorders.
We staan hier vanavond voor een belangrijk besluit voor de toekomst van Drimmelen. Wat zijn de kerntaken en hoe pakt dit (financieel) uit voor de gemeente, haar burgers, de verenigingen en het maatschappelijk middenveld.

De oorzaak van de kerntakendiscussie was de financiële crisis van 2008, die in 2009 nog even doorging. Gelukkig werd het in 2010 allemaal weer wat rooskleuriger c.q. positiever. De directe crisisuitgaven van het Rijk waren fors en de indirecte steunmaatregelen (bijv. de miljarden van de banken) worden inmiddels alweer terugbetaald. Samen met de weer ingezette groei in Nederland valt de schade gelukkig mee. Bij de installatie van het nieuwe kabinet werd het gemeentefonds dan ook ontzien en de verwachte klap bleef uit. Geen enorme bezuinigingen en voor de gemeente Drimmelen betekende dit een forse, positieve bijstelling! De Lijst Harry Bakker stelde hierover al vragen aan het college en hieruit bleek dat de korting inderdaad meevalt. Samen met de positieve jaarresultaten van onze gemeente de afgelopen jaren (gemiddeld 1 miljoen euro houden we jaarlijks over!), het doorschuiven van claims in de begroting en de algemene financiële positie qua inkomsten en reserves vindt de Lijst HB het dan ook niet noodzakelijk om rigoureus te bezuinigen. Wij hebben hier al eerder over gecommuniceerd op onze website www.lijstharrybakker.nl en via de media. Toch hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen om actief deel te nemen aan de analyse van de financiële situatie van de gemeente en de bepaling van wettelijke en noodzakelijke taken. Als basis voor de toekomst. Samen met de ambtenaren hebben Roxanne Heijmans en Jack Rasenberg, net als andere raadsleden, meegedaan in de regie- en werkgroepen om alles duidelijk te krijgen. Een hele exercitie en dat resulteerde in bijna 400 voorstellen! Los van de inhoud en de vele uren ambtelijke tijd die het heeft gekost, is dit sowieso nuttig voor iedereen om te kijken wat er allemaal speelt in een gemeente en wat alles kost.

Ook de betrokkenheid van burgers, verenigingen, scholen, stichtingen en buurtgroepen hebben wij als zeer positief ervaren. Wij bedanken ze voor hun voorstellen en het meedenken. Helaas werden deze voorstellen niet altijd meegenomen door het college of op waarde ingeschat. Soms bleek het ook helemaal niet mogelijk om iets te veranderen, zoals bijv. bij de Liniehof in Made. De denkrichting om samen te werken is altijd een goede en wij vinden dat als een gemeentebestuur iets vraagt van hun burgers en verenigingen, zij ook wat moet terugdoen. Het bestuur zit er namelijk voor en namens de burgers en niet andersom. Betekent ambtenaar niet letterlijk: dienaar van het volk? Waarom gaat het gemeentebestuur dan niet in op de concrete en terechte vragen over bijvoorbeeld de jachthaven Biesbosch Marina Drimmelen? Waarom worden initiatieven niet besproken met de indieners? We hebben toch niet voor niets inspreekavonden gehad! Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid! De Lijst Harry Bakker vindt het jammer als er een tweespalt dreigt tussen het bestuur en de burgers. Laten we toch met z'n allen netjes en respectvol met elkaar omgaan. Sla de handen ineen en denk niet in termen van wij en zij, wel of niet, coalitie of oppositie. We hebben elkaar nodig en juist vanavond zou het mooi zijn als er een brede basis is voor een te nemen besluit. Wij hopen dat van harte en roepen de andere partijen op om in goed overleg een basisvoorstel te formuleren. Voor onze toekomst!

Waar gaat het in het leven om? Willen we geld of geluk, willen we leven of overleven? Waar krijgen we een goed gevoel van: van een glimlach op een gezicht, een spelend kind, gezellig naar de buren gaan in een veilige omgeving, samen sporten of recreëren in de Biesbosch of lekker fietsen door Drimmelen? Of hebben we liever geld op de bank, weinig uitgaven en het gevoel dat we niet teveel betalen aan de gemeente in een uitgeklede omgeving? Nou voorzitter, het spreekwoord luidt: Geld maakt niet gelukkig en daarmee wil de Lijst HB aangeven dat wij de samenleving en haar inwoners centraal stellen. Waarbij we wel oog hebben voor het huishoudboekje, maar daar voorzichtig en respectvol mee omgaan. Het is immers niet ons geld en wij zijn hier ook maar tijdelijk. In Drimmelen is veel opgebouwd in de loop der jaren en economisch gaat het altijd op en neer.

Goede en slechte tijden, maar de slagkracht en het aanpassingsvermogen van een gemeente in financieel perspectief is ook groot. Dat heeft het verleden bewezen en zal in de toekomst weer blijken. Zeker als wij vanavond de situatie goed inschatten en een wijs besluit nemen! Uitgangspunt voor ons is dan ook om het goede te behouden, geen onomkeerbare besluiten te nemen en daar waar verantwoorde en logische maatregelen mogelijk zijn, deze ook te benutten. DAN nemen we vanavond een goed besluit als basis voor de toekomst!

Voorzitter, ik zal ingaan op de visie van de Lijst Harry Bakker in relatie tot het voorstel kerntakendiscussie. Allereerst vinden wij het logisch dat als je goede basis legt en de kerntaken bepaalt, je ook echt een basis hebt. Het elftal wordt samengesteld uit 11 spelers en dan kun je er ook geen 12 of 13 opstellen! Het is daarom niet logisch dat er in het voorstel ook nieuw beleid staat voor een bedrag van 700.000 euro. Want dat betekent dat je de kerntaken niet goed hebt bepaald! Verder heeft onze fractie een lijst opgesteld vanuit de voorgestelde 374 opties. Met een besparing van ambtelijke uren en bedragen in de jaren 2012, 2013 en 2014 (en zo u wilt ook 2015). Maatregelen die soms al besloten zijn en soms nog een nadere uitwerking of overleg vergen. Maar die wel allemaal concreet en haalbaar zijn, want anders stonden ze immers niet in het voorstel! Met onze 72 maatregelen halen we voorgestelde bezuinigingen ruimschoots: ruim 7 ton in 2012, 9 ton in 2013 en ruim 1 miljoen euro in 2014 (en in 2015 zelfs 1,2 miljoen euro). Dit nog zonder de besparing aan ambtelijke uren, die ook een bijdrage kunnen leveren. En met een forse plus in de eenmalige baten en lasten, die noodzakelijk zijn voor enkele acties.

Graag haal ik er een paar interessante maatregelen uit:

  1. Lagere bijdrage Veiligheidsregio (oplopend tot 1,5 ton per jaar)

  2. Gedeeltelijk bezuinigen op de bibliotheek (1 ton per jaar)

  3. Afstoten aandelen (netto 2 ton per jaar)

  4. Baggeren havens Drimmelen dotatie on hold; 70.000 euro p.j.

  5. Afstoten gebouwen met behoud verenigingsfunctie; dus minder onderhoud en eenmalige opbrengsten

  6. Urenbesparing op communicatie, straatmeubilair, kunst, bomen, milieustraat en financieel economische projecten (ong. 3000 uur)

Daarnaast staan er ook nog maatregelen in het overzicht waarvan de echte opbrengst nog bepaald moet worden en die er dus extra bijkomen. En ook herinneren wij u aan de voorstellen die de insprekers hebben gedaan: de 7 muziekverenigingen besparen gezamenlijk € 30.000, minder onderhoud hertenkamp Hooge Zwaluwe bespaart ook bijna 20.000 euro (dan natuurlijk wél het voer vergoeden) en het voorstel van de gebruikers Oude Haven Drimmelen om zelf het beheer én onderhoud te gaan voeren is natuurlijk HET voorbeeld van een goede samenwerking die echt wat oplevert! Terwijl de scholensportdag natuurlijk gewoon moet blijven.

Vanavond komen er nog vele voorstellen, lijstjes, vragen en opmerkingen. De Lijst Harry Bakker stelt voor om tot de kern van de zaak te komen, uitgaan van de basis en de voorstellen die er liggen om zo gezamenlijk tot een breed gedragen voorstel te komen. Waarmee we recht doen aan de samenleving (burgers en verenigingen) en SAMEN verder kunnen!

Als basis voor de toekomst!

Zie HIER voor de definitieve lijst van Lijst Harry Bakker.

(Kerntakendiscussie gemeente Drimmelen 2010/2011; bijdrage Lijst Harry Bakker d.d. 14 april 2011)

Afbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht