Nieuws

Lijst Harry Bakker geeft duidelijkheid!
06-07-2015

Wat is een gemeenschappelijke regeling (WGR)?
Een aantal bewoners vroeg ons ernaar. Wij proberen u een beetje wegwijs te maken.

Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband / overeenkomst tussen verschillende gemeenten waarbij bepaald wordt dat bepaalde taken en bevoegdheden centraal uitgevoerd worden. De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) bepaalt dat de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoering organisatie onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

 

Mooie omschrijving maar wat wordt er mee bedoeld? Een voorbeeld:

Stel, u woont in een straat. U spreekt met uw buren af met elkaar de huizen te laten schilderen, is goedkoper. Het bevalt goed. Vervolgens besluit u met elkaar een Stichting oprichten om samen een tuinman te huren. Dat wordt betaald uit de gezamenlijke contributie. De Stichting loopt perfect en zij besluit om tegenover uw huis een basketbalveldje aan te leggen. Zelf vreest u de overlast en u wilt niet mee doen met dat laatste project van de Stichting. Dat is nou jammer. In de statuten van de Stichting staat dat het bestuur op eigen houtje projecten kan kiezen en laten uitvoeren. De Stichting is een gemeenschappelijke regeling geworden. U moet meedoen of u wilt of niet.

 

De gemeente Drimmelenneemt deel aan de volgende gemeenschappelijke regelingen.

1. Regio West-Brabant

2. WAVA/!GO

3. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

4. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

5. Openbare Gezondheidszorg West-Brabant

6. RBL Leerplicht West-Brabant

7. Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

8. Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord

9. Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

 

In de afgelopen raadsvergadering was Lijst Harry Bakker dan ook zeer kritisch over de aan ons voorgelegde ontwerpbegrotingen 2016 van al deze gemeenschappelijke regelingen. Geen dagelijkse kost, maar als raadslid heb je de verantwoordelijkheid hierover controle uit te oefenen.
De besluiten worden genomen door het collectief en niet door de gemeenteraad. Zijn die besluiten goed? Is de begroting op orde? Niets aan de hand als het op één lijn zit met de wensen die onze gemeenteraad heeft! Bij de begroting van de OMWB (Omgevingsdienst Midden en West-Brabant) trok Lijst Harry Bakker echter hard aan de bel. De financiële huishouding van de OMWB, die milieutaken voor ons verricht, is verre van op orde. Toch moeten wij daar ons akkoord op geven, wel schoorvoetend en tegenstribbelend. Volgend jaar komt Lijst Harry Bakker zeker hier op terug.

 

Wilt u de discussie eens beluisteren?Dat kan via de website van de gemeente Drimmelen.

Klik op: besturen, dan op: vergaderingen gemeenteraad. Vervolgens is alles te beluisteren via de link digitale verslagen.

Ik hoop u een beetje op weg te hebben geholpen met deze moeilijke materie.

 

Groetend,

Hans de Groot, raadslid Lijst Harry Bakker

< Terug naar nieuwsoverzicht