Nieuws

Het onderhoud van groen en civiele kunstwerken in Drimmelen
12-06-2009

Afgelopen donderdag werden in de opinieronde zowel het groenbeheer als het onderhoud van onze civiele kunstwerken (onder andere bruggen, duikers en damwanden) besproken. Onze fractie stond redelijk positief tegenover de voorstellen, al kan er volgens ons op sommige onderdelen meer gewonnen worden door een andere aanpak te hanteren.

Voor wat betreft het groenbeheer werd het plan van aanpak besproken welke het college heeft geschreven naar aanleiding van het rapport van de rekenkamercommissie "Beeldverschillen". De belangrijkste conclusie van dit rapport is dat het groenbeheer in de onderzochte periode (2002-2006) niet heeft voldaan aan de eisen van doeltreffendheid, maar wel doelmatig heeft gewerkt.

Lijst Harry Bakker is tevreden over het feit dat het college de aanbevelingen uit het rapport heeft overgenomen, want een veelgehoorde klacht die wij van onze inwoners te horen krijgen gaat over de kwaliteit van het groenonderhoud in onze gemeente. Als fractie moesten wij ons over een aantal zaken ten aanzien van het groenonderhoud uitspreken. Onder andere moest een smaak worden afgegeven over drie alternatieven over hoe we de norm van 70% van het groen op kwaliteitsniveau A en B per kern kunnen bereiken.

Onze fractie heeft gekozen voor alternatief 3: geen eenmalige omvormingen en geen intensivering van het beheer. Met andere woorden: de huidige situatie continueren en waar mogelijk verbeteren. Deze keuze hebben wij gemaakt, omdat uit het rapport blijkt dat het toezicht op het groenbeheer onvoldoende is. Wanneer het toezicht wordt geïntensiveerd kan volgens ons al een behoorlijke grote inhaalslag ten aanzien van het groenonderhoud gemaakt worden en dat is financieel een stuk voordeliger dan de andere alternatieven. Het toezicht kan wat ons betreft door de buitendienst worden gedaan. Daarnaast hebben wij gevraagd aan het college om te onderzoeken of een differentiatie in het beheer van gazons mogelijk is: namelijk van kwaliteit A naar B (dat betekent een maximumhoogte van het gras van 8 naar 10 cm). Dat verschil is minimaal, maar kan wel een voordeel in de aanbesteding opleveren, wat dan weer gebruikt kan worden voor eventuele omvormingen.

Ook ten aanzien van het achterstallig onderhoud en beheer van civiele kunstwerken moest een smaak worden afgegeven over het gewenste kwaliteitsniveau. Natuurlijk wilde iedere partij het liefst het hoogste kwaliteitsniveau, maar een dergelijk niveau is onhaalbaar gezien de financiële situatie van de gemeente. Alle politieke partijen kozen voor kwaliteitsniveau 1: veiligheid. Daarmee worden gevaarlijke situaties die zijn ontstaan bij de civiele kunstwerken verholpen en kunnen gebruikers veilig gebruik van het kunstwerk maken. Alleen wij hebben gekozen voor kwaliteitsniveau 2: zowel veiligheid als functionaliteit. Wij vinden namelijk dat een civiel kunstwerk niet alleen veilig moet zijn, maar ook zijn functie moet blijven kunnen vervullen. Een beweegbare brug moet immers niet alleen veilig zijn, maar ook beweegbaar blijven! Daarnaast hebben wij aangegeven dat we voor eenvoudig schoonmaakwerk en reparaties het wijkteam willen inzetten. Bovendien kan dit team volgens ons een belangrijke oog- en oorfunctie vervullen ten aanzien van het onderhoud, zodat het inspecteren niet een keer per jaar of per twee jaar moet plaatsvinden, maar eens per vijf jaar kan worden gedaan. Zo worden wederom kosten bespaard.

Alhoewel er verschillen waren tussen de politieke partijen ten aanzien van bepaalde standpunten, waren we het er allemaal over eens dat ten aanzien van de gevraagde kredieten pas bij de kadernota een definitief standpunt wordt ingenomen. Er zijn immers meer zaken waarvoor geld noodzakelijk is en dat moet integraal worden afgewogen.

Jack Rasenberg namens de fractie van de Lijst Harry Bakker

Afbeelding
< Terug naar nieuwsoverzicht